Grondslag en doelstellingen

Grondslag

De grondslag van IFES-Nederland is gelijk aan de ‘doctrinal basis’ van IFES World en bevat de fundamentele waarheden van het christelijke geloof, namelijk:

 1. De eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in God.
 2. De soevereiniteit van God in schepping, openbaring, verlossing en het laatste oordeel.
 3. De Goddelijke inspiratie en algehele betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, zoals zij oorspronkelijk aan ons gegeven is, en haar gezag in alle zaken van geloof en gedrag.
 4. De totale zondigheid en schuld van alle mensen sinds de zondeval, waardoor zij aan Gods toorn en veroordeling onderworpen zijn.
 5. Verlossing van de schuld, de straf, de heerschappij en de smet van de zonde, alleen door de offerdood (voor ons als plaatsvervanger) van de Here Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God.
 6. De lichamelijke opstanding van de Here Jezus Christus uit de doden en Zijn Hemelvaart naar de rechterhand van God, de Vader.
 7. De aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte.
 8. De rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God, door het geloof alleen.
 9. De inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige.
 10. De ene heilige katholieke kerk, die het lichaam van Christus is en waartoe alle ware gelovigen behoren.
 11. De verwachting van de persoonlijke terugkomst van de Here Jezus Christus.

Doelstelling

De doelstelling van IFES-Nederland is het stimuleren en toerusten van studenten:

 • om van de Heer Jezus Christus te getuigen;
 • om gestalte te geven aan hun roeping in kerk en samenleving;
 • om elkaar onderling te dienen en te steunen.

Daarnaast in navolging van de wereldwijde visie van IFES World:

“to see students built into communities of disciples, transformed by the gospel impacting the university, the church and the society for the glory of Christ.”